02133956626 
spiralfitting@gmail.com

مدیریت پروژه نفتی

مدیریت پروژه نفتی

مدیریت پروژه نفتی

جزئیات

در راستای ایفای مسولیت اجتماعی ، در حرکتی آگاهانه و مسئولانه تمام اهتمام خود را در تعالی و پیشرفت و توسعه پایدار اقتصادی و بهبود شرایط زندگی افراد جامعه ای که در آن فعالیت میکند وکارکنان و خانواده آنان و در نهایت کل جامعه به کار گرفته است بدین منظور از ابتدای پیدایش تا کنون، ایفای صادقانه و مستمر مسئولیت اجتماعی خود را در این شرکت اسپیرال فیتینگ انجام میدهیم

2 تیر 1401

مدیریت پروژه از جمله مباحثی است که فشارهای محیطی و تغییرات رخ داده در دنیای کسب کار امروزی لزوم توجه و اهمیت دادن به آن را موجب گردیده است. از این رو پیوسته تلاش می شود که بهبودهایی در ابعاد مختلف آن حاصل گردد که البته یکی از مهمترین آنها، مدیریت زمان پروژه است. مسلما عدم توجه به این عامل موجب بروز تاخیر در اجرای پروژه ها به ویژه در پروژه های بزرگی مانند پروژه های پتروشیمی شده و هزینه های سنگینی را تحمیل خواهد نمود. از طرف دیگر، تغییرات سریع محیطی و لزوم تطابق سریع با آن مانع این می شود که بهبودهای تدریجی جوابگوی نیازمندیهای دنیای کسب و کار امروزی باشند. در این مقاله مروری بر عوامل تاخیر پروژه های پتروشیمی در ایران شده و راهکارهایی مبتنی بر مهندسی مجدد ارائه گردیده است، که با اعمال آنها می توان به بهبودهای رادیکال در جهت کاهش تاخیرات دست یافت. برای این منظور سه پروژه پتروشیمی، EP ها و سازندگان آنها مورد بررسی قرارگرفته است. 

مقاله ها مرتبط